Tills döden skiljer oss åt – En kartläggning om våld i nära relationer mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen i Dalarnas län

Information om publikationen

Denna kartläggning syftar till att bidra med kunskap om våld mot äldre kvinnor till Länsstyrelsen Dalarnas framtagande av en regional strategi rörande mäns våld mot kvinnor. Materialet har samlats in via intervjuer av enhetschefer inom äldreomsorgen i Dalarna och har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. Kartläggningen ger även en bild av hur olika förhållningssätt kan påverka kvinnors möjlighet att få hjälp och stödinsatser.