Steven Lucas

Steven Lucas, Steven Lucas

Titel: Medicine doktor, Barn- och ungdomsmedicin

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post: steven.lucas@kbh.uu.se

Presentation

Steven Lucas forskar om utsatthet för våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt under barndomen och i vuxen ålder med fokus på långtidseffekter på psykisk och fysisk hälsa.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Utsatthet för sexuella övergrepp och våld i ett livs- och befolkningsperspektiv: omfattning, karaktär och koppling till fysisk, psykisk och social ohälsa

Beskrivning av projektet
Forskningsprogrammet har som mål att kartlägga prevalensen och effekterna av sexuella övergrepp, psykiskt och fysiskt våld och brister i den sociala miljön hos den svenska befolkningen, under barndomen såväl som i vuxen ålder. Särskilt vill vi studera kopplingar mellan utsatthet i olika åldrar och nuvarande psykisk och fysisk hälsa hos den vuxna befolkningen.

Finansiärer
Nationellt centrum för kvinnofrid

Tidsperiod
2010-2013

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Tommy Andersson, docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Ingela Danielsson, medicine doktor, Institutionen för klinisk vetenskap - obstetrik och gynekologi, Umeå universitet

Publikationer i urval

Heimer, Gun, Lucas, Steven & Öberg, Mariella (2010) "Brottet som urholkar hälsan. Sexuella övergrepp som orsak till fysiskt och psykiskt lidande" i Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Antologi: Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008) Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Lucas, Steven & Heimer, Gun (2009) "Viktigt för sexualbrottsoffer att sjukvård och rättsväsende gör rätt" i Läkartidningen, nr. 28, s. 1805. Publikationen i fulltext

Heimer, Gun, Ansell, Ricky, Lucas, Steven & Ny, Marianne (2009) "Rätt prover i vården kan fälla våldtäktsmän", Medicinska riksstämman, Stockholm 25–27 nov 2009, Abstract. p. 16. Publikationen i fulltext

Lucas, Steven (2009) "What happens at the hospital makes a difference in the courtroom", Stockholm Criminology Symposium 2009, Stockholm 22-24 juni 2009, Abstract, s. 58. 

Lucas, Steven & Heimer, Gun (2008). "A Swedish programme for the care of victims of rape and other sexual crimes", Stockholm Criminology Symposium, Stockholm 16-18 juni 2008, Abstract. p. 72.