Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen

Information om publikationen

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med Western University i Kanada genomfört en webbenkätundersökning om konsekvenserna av våld i nära relationer för arbetsförmåga, anställda och arbetsplatser. Totalt svarade 859 medarbetare och chefer på länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten samt Jämställdhetsmyndigheten på frågorna i undersökningen (55 procent av de tillfrågade). Syftet var att bidra till att öka kunskapen om hur våld i nära relationer påverkar medarbetare, kollegor och chefer. Undersökningen är också en del av arbetet med att förbättra arbetsplatsers möjligheter att upptäcka våld. 

Ungefär en av fem kvinnor och en av tio män uppgav i enkäten att de har erfarenheter av våld i nära relationer. 29 procent hade sett tecken på att en kollega var utsatt för våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18