Stödtelefon för våldsutövare och yrkesverksamma

Information om publikationen

Stödtelefonen Välj att sluta är ett regeringsuppdrag som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser. Under perioden 2019 – 2020 var Välj att sluta ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län, men under 2021 blev verksamheten nationell.

Den primära målgruppen för Välj att sluta är vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en parrelation. Sekundära målgrupper är våldsutsatta personer och närstående till våldsutövare och våldsutsatta samt yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis.   

Under perioden 22 mars till 1 november 2021 uppgick antalet samtal till 331, varav cirka hälften kom från personer som uppgav att de utövar våld i en nära relation. Merparten av våldsutövarna som ringde, 82 procent, var män. Av dem som ringde hade 78 procent inte tidigare sökt hjälp för sitt våldsbeteende, vilket är en ökning från föregående uppföljning då motsvarande siffra var 56 procent. I samtalen kom det fram att det oftast rörde sig om psykiskt våld följt av fysiskt våld och materiellt våld. I nio fall av tio var våldet riktat mot en partner och knappt en fjärdedel rapporterade om våld mot barn.

Senast uppdaterad: 2021-11-18