Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2021/22:267)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2022
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Skrivelse
  • Antal sidor: 50

Information om publikationen

Regeringen presenterade i juni 2021 ett åtgärdspaketet för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I åtgärdspaketet ingår att regeringen vartannat år ska lämna en skrivelse till riksdagen med redovisning av arbetet. Den 22 april 2022 redovisade Jämställdhetsmyndigheten sin rapport "Våldsförebyggande satsningar ger resultat (A2022/00656)". Rapporten ligger till grund för denna skrivelse.

Regeringen konstaterar att utvecklingen på hela området mäns våld mot kvinnor är svårbedömd. Utifrån de indikatorer som Jämställdhetsmyndigheten har följt upp i sin rapport, konstaterar regeringen sammantaget att det syns vissa positiva tendenser under strategiperioden. Det handlar bland annat om återfallsförebyggande insatser och utsatthet för våld. 

Ytterligare indikatorer behövs för att följa upp utvecklingen av alla områden i den nationella strategin, och bedöma i vilken mån ett önskvärt utfall har uppnåtts, särskilt när det gäller det våldsförebyggande arbetet och kunskap och metodutveckling.

Senast uppdaterad: 2021-11-18