Susanne Strand

Susanne Strand, Susanne Strand

Titel: Docent i kriminologi

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Annan hemvist: Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

E-post: susanne.strand@oru.se

Presentation

Susanne Strand är forskare vid CAPS, Center for Criminological and PsychoSocial Research, i Örebro, där hon forskar om risker för våld i olika kontexter med den tillämpade kriminologin som bas.

Fokus i forskningen är framförallt risk för partnervåld, risk för hedersrelaterat våld och risk för stalkning men även specifika riskfaktorer som psykopati studeras. Kvinnor som förövare är ett särskilt fokus i hennes forskning.

Susanne är även adjungerad docent vid CFBS – Centre for Forensic Behavioural Science vid Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel: 
Enhancing Police Responses to Family Violence

Beskrivning av projektet:
Projektet bedrivs i samarbete med forskare vid CFBS i Melbourne och polisen i State of Victoria. Syftet med projektet är att implementera en vetenskapligt utformad metod att arbeta efter för att förhindra återupprepat våld i nära relation. Projektledare är Dr Troy McEwan och min roll som senior forskare är att bistå i upplägg, träning av polisen och i bearbetning av data.

Projektet bygger till viss del på den forskning som bedrivits i Sverige i projektet Strukturerade vs. ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld bekostat av Brottsoffermyndigheten. Det svenska projektet, som precis är avslutat (2010–2017), genomfördes tillsammans med polisen i Västernorrland, Jämtland och Dalarna vad avser att bedöma och hantera risk för partnervåld, stalkning och hedersrelaterat våld utifrån ett glesbygdsperspektiv.

De övergripande preliminära resultaten från båda projekten kan läsas i 

Strand, S., Petersson, J., Fröberg, S., & Storey, J. (2016). Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering för partnervåldsrelaterad brottslighet. Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod vid polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland under perioden 2011-2014. Brottsoffermyndigheten, Umeå.

McEwan, T. E., Bateson, S. & Strand, S. (2017). Improving police risk assessment and management of family violence through a collaboration between law enforcement, forensic mental health and academia. Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 3 (2), 119-131. DOI: 10.1108/JCRPP-01-2017-0004

Tidsperiod: 
2016–2019

Finansiär: 
Macedon Ranges and North West Melbourne Medicare Local

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projektledare Dr Troy McEwan med kollegor vid CFBS i Melbourne Australien.

Publikationer i urval

Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2019). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Journal of Interpersonal Violence, 34 (2), 219-239. Publikationen i fulltext

Strand, S. & Storey, J. (2019). Intimate Partner Violence in Urban, Rural and Remote Areas: An Investigation of Offense Severity and Risk Factors. Violence against Women, 25 (2), 188-207. Publikationen i fulltext

Shea, D. , McEwan, T. , Strand, S. & Ogloff, J. (2018). The reliability and predictive validity of the Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM). Psychological Assessment, 30 (11), 1409-1420. Publikationen i fulltext

Strand, S.J.M., Fröberg, S., & Storey, J. (2018). Protecting Victims of Intimate Partner Violence – Swedish prosecutors’ experiences of decision-making regarding restraining orders. The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Published online 1-20. Publikationen i fulltext

Fröberg, S. & Strand, S. (2018). Police Students’ Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-sex Relationships. Partner Abuse, 9 (2). Publikationen i fulltext

Shepherd, S.M., Strand, S.JM., Viljoen, J.L., & Daffern, M. (2018). Evaluating the utility of ‘strength’ items when assessing the risk of young offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Published online. Publikationen i fulltext

Peterson, J. & Strand, S. (2107). Recidivism of intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Criminal Justice & Behavior: An International Journal, 44 (11), 1477-1495. Publikationen i fulltext

Selenius, H. & Strand, S. (2017). The experiences of self-harm and aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 71 (4), 304-311. Publikationen i fulltext

McEwan, T. E., Bateson, S. & Strand, S. (2017). Improving police risk assessment and management of family violence through a collaboration between law enforcement, forensic mental health and academia. Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 3 (2), 119-131. DOI: 10.1108/JCRPP-01-2017-0004

Storey, J. & Strand, S. (2017). The Influence of Victim Vulnerability and Gender on Police Officers' Assessment of Intimate Partner Violence Risk. Journal of Family Violence, 32 (1), 125-134. Publikationen i fulltext

Peterson, J., & Strand, S. & Selenius, H. (2016). Intimate partner violence – a comparison of antisocial and family-only perpetrators. Journal of Interpersonal Violence. Published online, 1–21. Publikationen i fulltext

Strand, S., Luebbers, S., & Shepard, S. M. (2016). Psychopathic features in young incarcerated females. Journal of Criminal Psychology, 6 (2), 63 – 75. Publikationen i fulltext

Selenius, H., Leppänen Östman, S. & Strand, S. (2016). Self-harm as a risk factor for inpatient violence among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 70 (7), 554-560. Publikationen i fulltext

Shepard, S. M. & Strand, S. (2016). The PCL: YV and re-offending across ethnic groups. Journal of Criminal Psychology, 6 (2), 51 – 62. Publikationen i fulltext

Shepard, S. M. & Strand, S. (2016). The Utility of the Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV) and the Youth Psychopathic Trait Inventory (YPI)—Is it Meaningful to Measure Psychopathy in Young Offenders? Psychological Assessment 28 (4), 406-415. DOI: 10.1037/pas0000182

Strand, S., Selenius, H. & Lindberg, M. (2015). Stalking Assessment Screen (SAS) en metod att identifiera grad av oro och behov av åtgärder vid stalkning. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Storey, J. E., Kropp, R. P., Hart S. D. Belfrage, H., & Strand, S. (2014). Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers. Using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER). Criminal Justice and Behavior. 14 (2), 256-271. Publikationen i fulltext

Haquinius, U., Strand, S., de Oquinena, C., & Ekman, L. (2014). Polisens arbete med riskanalys, stöd och skyddsåtgärder till brottsdrabbade som utsatts för hedersbrott. En studie av sambandet mellan bedömd risk, vidtagna åtgärder och återupprepad utsatthet hos 96 brottsdrabbade individer i Stockholms län. Sundsvall: Mittuniversitetet. 

Storey, J. E., & Strand, S. (2013). Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22, 964-980. Publikationen i fulltext

McEwan, T. E & Strand, S. (2013). The role of psychopathology in stalking by adult strangers and acquaintances. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 47 (6), 546-555. Publikationen i fulltext

Storey, J. & Strand, S. (2012). The characteristics and violence risk management of women arrested by the police for intimate partner violence. European Journal of Criminology. 9 (6) 636-651. Publikationen i fulltext

Belfrage H & Strand S (2012). Measuring the Outcome of Structured Spousal Violence Risk Assessments using the B-SAFER: Risk in Relation to Recidivism and Intervention. Behavioral Sciences and the Law. 30 (4), 420-430. Publikationen i fulltext

Strand, S. & McEwan, T. E. (2012). Violence among Female Stalkers. Psychological Medicine. 42 (3), 545-556. Publikationen i fulltext

Belfrage, H., Strand, S., Storey, J. E., Gibas, A. L., Kropp, R. & Hart S. D. (2012). Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers Using the Spousal Risk Assessment Guide (SARA). Law and Human Behavior 2012 Feb;36(1):60-7.

Belfrage, H., Strand, S. & Hasselborg, A-K. (2012). ”SARA-MODELLEN" Strukturerade vs. ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld. Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod hos polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland. Brottsoffermyndigheten, Umeå.

Belfrage, H., Strand, S., Ekman, L. & Hasselborg, A-K. (2012). The PATRIARCH. Six years experiences from the use of a checklist for the assessment of risk for patriarchal violence with honor as motive. International Journal of Police Science and Management. 14 (1), 20-29. 

Strand, S. & McEwan, T. E. (2011). Same-gender stalking in Sweden and Australia. Behavioral Sciences and the Law. 29 (2), 202-219. Publikationen i fulltext

Strand, S. (2011). Using a Restraining Order as a Protective Risk Management Strategy to Prevent Intimate Partner Violence. International Journal of Police Practice and Research. 1-13. Publikationen i fulltext

Belfrage, H. & Strand, S. (2010). Strukturerad bedömning av risker vid hot och trakasserier med hedersrelaterad bakgrund. Ett utvecklingsprojekt i Polismyndigheten Stockholms län om polisiär riskbedömning och riskhantering. Sundsvall: Rättspsykiatriska Regionkliniken och Mittuniversitetet.