Maria Eriksson

Maria Eriksson, Maria Eriksson

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Mälardalens högskola

E-post: maria.eriksson@mdh.se

Presentation

Maria Erikssons specialområde är mäns våld mot kvinnor, föräldraskap och barns situation. Hennes forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av våld. Tidigare projekt har bland annat handlat om familjerättsliga utredningar och pågående forskning handlar om hjälpinsatser riktade till barn som upplevt våld.

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1. 
BBIC och barn som upplever partnervåld.

Beskrivning av projekt 1
Studiens syfte är att undersöka hur handläggningssystemet BBIC tillämpas då det gäller barn som upplevt partnervåld, samt att kartlägga utvecklingsbehov och möjligheter när det gäller denna grupp utsatta barn.

Frågeställningarna är:
1) Hur diskuteras frågan om partnervåld i förhållande till barnens behov, föräldrarnas omsorgsförmåga samt faktorer i familj och miljö?
2) Hur dokumenteras de berörda barnens upplevelser och åsikter?
3) Hur dokumenteras, analyseras och bedöms frågorna om omedelbar fara, långsiktiga risker, samt barns upplevelse av trygghet?
4) Hur beskriver barn sitt deltagande, särskilt när det gäller möjligheter till delaktighet och möjligheter att få upplevelser av våld giltiggjorda?
5) Hur beskriver föräldrar sitt deltagande, särskilt när det gäller hanteringen av våldshistorien, barnens rättigheter och behov samt föräldrarnas omsorgsförmåga?
6) Hur beskriver handläggare eventuella problem, utvecklingsbehov och möjligheter när det handlar om barn som upplevt partnervåld?

Studien är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Stockholms stad och den genomförs genom studier av dokument och intervjuer med både handläggare och brukare (barn och föräldrar).

Finansiärer
Finansiering Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Tidsperiod
2014–2017

Projekt 2.
Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Seniorforskare. 

Beskrivning av projekt 2
Projektet har tre delar:
1. Utveckling av bedömningsinstrument för kartläggning av våldsutsatthet och psykisk ohälsa, samt utveckling av metoder för risk-/skyddsbedömningar avseende barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående och deras våldsutsatta förälder.

2. Utveckling och utprövning av en modell för ”insatstrappa”, det vill säga hur barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående ska få en insats som svarar mot barnets behov.

3. Införande och preliminär utprövning av genomförbarhet avseende stödinsatser för barn som bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående som i internationella studier visat sig ha god effekt.

Finansiär
Socialstyrelsen

Tidsperiod
2013–2014

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Professor Elisabet Näsman, Uppsala universitet.
FD Karin Röbäck De Souza, Mälardalens högskola/Göteborgs universitet. 

Projekt 2
Projektet leds av professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, i samarbete med professor Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet. Övriga medarbetare: docent Ulf Axberg, (Göteborgs universitet), FD Åsa Källström (Örebro universitet), FD Karin Grip (Göteborgs universitet), doktorand Ole Hultmann (Göteborgs universitet), doktorand Clara Iversen (Uppsala universitet).

Publikationer i urval

Eriksson, Maria, Bruno, Linnea & Näsman, Elisabet (e-pub 2011) "Family law proceedings, domestic violence and the impact upon schools: a neglected area of research" i Children & Society, vol 27, (2013) pp. 81–91. Publikationen i fulltext

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011) När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Stockholm: Gothia. Mer information om publikationen

Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Almqvist, Kjerstin, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering  Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. Publikationen i fulltext

Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010) Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Stockholm: Allmänna Arvsfonden. Mer information om publikationen

Eriksson, Maria (2009) "Girls and boys as victims: social workers’ approaches to children exposed to violence" i Child Abuse Review, Vol.18(6), 2009, s. 428-445. Publikationen i fulltext

Eriksson, Maria m.fl. (2008) Barns röster om våld – att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. 

Eriksson, Maria (red.) (2007) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia. 

Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006) Mäns våldsutövande – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet. Publikationen i fulltext

Eriksson, Maria (2003) I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld. Avhandling. Stehag: Gondolin. Publikationen i fulltext