Elisabet Näsman

Titel: Professor emeritus i sociologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Sociologiska institutionen

E-post: elisabet.nasman@soc.uu.se

Presentation

Elisabet Näsman forskar om barn som upplevt pappas våld mot mamma, särskilt i samband med skilsmässotvister och de följder dessa får i form av utredningar och domslut. Vidare forskar hon om ekonomiskt förtryck i familjen och dess relation till andra våldsformer.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt 1
Ekonomisk kontroll, exploatering och deprivering i familjen. En teoretiskt och empiriskt explorativ studie av ekonomisk maktutövning i familjen.

Beskrivning av projektet
Ekonomisk maktutövning kan ingå som en del av mönster av våld och kontroll i en familj. Få studier har utforskat den ekonomiska dimensionen specifikt. Projektet vill studera tecken på och uttryck för sådan ekonomisk maktutövning med hjälp av analys av olika myndighetsdokument (barnavårdsutredningar, tingsrättsdomar i tvister om vårdnad, boende och umgänge samt domar från förvaltningsdomstolen när en förälder överklagat ekonomiska biståndsbeslut). Därtill kommer utsatta kvinnor och barn att intervjuas liksom professionella inom socialtjänst och domstolar.

Finansiärer
Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Tidsperiod
Projektet pågår 2012-2014. 

Titel projekt 2
Familjerättsliga processer och beslut i ett skolperspektiv.

Beskrivning av projektet
Skola och förskola kan dras in i och vara en arena för familjerättsliga tvister när pappor varit våldsamma mot barnen och/eller deras mödrar. Hur ser personalens beredskap, kompetens, strategier och erfarenheter ut i sådana fall?

Finansiärer
Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt Allmänna barnhuset.

Tidsperiod
Projektet pågår 2010-

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Linnéa Bruno, Uppsala universitet

Projekt 2
Maria Eriksson, professor i socialt arbete. Mälardalens högskola

Linnea Bruno, Uppsala universitet

Publikationer i urval

Näsman, Elisabet, Eriksson, Maria & Bruno Linnéa (2012) När skilsmässotvister följer våldsutsatta barn till skolan. Stockholm: Allmänna Barnhuset.

Bruno, L. (2011) Skolan, familjerätten och barnen. Utbildning & Demokrati, vol. 20:2:73-92. 

Eriksson, Maria, Näsman, Elisabet (2009) "Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier" i Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 1, 2009, s. 20-37.

Fernqvist, Stina, Näsman, Elisabet (2008) "Ekonomiskt våld och barns utsatthet" i Eriksson, Maria m.fl. (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups, s. 158-177. Mer information om publikationen

Näsman, Elisabet, Källström Cater, Åsa & Eriksson, Maria (2008) "Perspektiv på barns röster om våld" i Eriksson, Maria m.fl. (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. Mer information om publikationen

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008) "Utsatta barns deltagande och delaktighet i forskning" i Eriksson, Maria m.fl. (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. Mer information om publikationen

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008) "Utredares bemötande av flickor och pojkar som upplevt våld" i Eriksson, Maria m.fl. (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. Mer information om publikationen

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2007) "Delaktighet i familjerättsprocesser för barn som upplevt pappas våld mot mamma" i Socionomen forskningssupplement, nr. 22, 2007, s. 78-89. Mer information om publikationen

Senast uppdaterad: 2021-11-18