Malou Andersson

Titel: Jur. dr straffrätt, universitetslektor i straffrätt

Lärosäte: Uppsala universitet

E-post: malou.andersson@jur.uu.se

Presentation

Malou Andersson arbetar som forskare och lärare i straffrätt på juridiska institutionen, Uppsala universitet och är även knuten till Barnrättscentrum, Stockholms universitet, där hon undervisar på kursen barnrätt på juristprogrammet. Hennes forskning rör våld i nära relationer, mellan vuxna men också föräldrars våld mot barn samt sexualbrott. 

Publikationer i urval

Andersson, Malou & Kaldal, Anna. Barnkonventionens genomslag i rättstillämpningen. Barn som utsatts för våld inom familjen – Kartläggning av brottsmålsavgöranden från tingsrätt. Ett uppdrag åt Barnrättighetsutredningen (S 2013:08 och Dir. 2014:86).

Andersson, Malou & Kaldal, Anna (2017) Barnpornografibrottet – Det straffrättsliga skyddet mot dokumenterade övergrepp mot barn. Ett uppdrag år ECPAT Sverige, februari 2017.

Andersson, Malou (2016) Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning: fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.

Andersson, Malou (2016) Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4a§ brottsbalken – att fånga det svårfångade. Svensk Juristtidning 100 år.

Senast uppdaterad: 2021-11-18