Shilan Caman

Shilan Caman, Shilan Caman

Titel: Med. dr

Lärosäte: Karolinska Institutet

Institution: Centrum för Psykiatriforskning

Annan hemvist: Rättsmedicinalverket

E-post: shilan.caman@ki.se

Presentation

Shilan Camans forskningsområden är dödligt partnervåld, våld i nära relationer, insatser för våldsutövande män, sexualmord samt psykopati. Hon bedriver även uppdragsforskning inom ramen för den särskilda utredningen Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:2) på Regeringskansliet. 

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1: Men’s descriptions of intimate partner violence perpetration and treatment experiences: A qualitative study of convicted and self-referred perpetrators of intimate partner violence
Inom ramen för den särskilda utredningen Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02) syftar aktuell uppdragsforskning till att undersöka hur partnervåldsutövare resonerar kring eget våldsutövande, hjälpbehov samt inställning till och erfarenheter av insatser. Syftet är att få en förståelse av våldsutövande genom forskningsdeltagarnas egna perspektiv, vilket kan vara av värde för att förstå vilka faktorer de anser påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och benägenhet till förändring.

Tidsperiod: 2018–2019

Projekt 2: Australian Homicide Project
Efter en forskningsvistelse på Griffith University, School of Criminology and Criminal Justice i Brisbane, Australien initierades ett samarbete inom ramen för the Australian Homicide Project. Det bedrivs tre pågående parallella studier på 1) typologier av gärningsmän av dödligt partnervåld, 2) kriminella karriärer hos kvinnliga gärningspersoner av dödligt familjevåld- och övrigt dödligt våld, och 3) karaktäristika hos kvinnliga gärningspersoner av dödligt familjevåld. 

Tidsperiod: 2017–2019

Projekt 3: Male-on-female sexual homicides 1990 to 2013: A population-based controlled study of incidents, victims and offenders
Projektet är populationsbaserat och innefattar lösta fall av dödligt våld i Sverige som involverar manliga gärningspersoner och kvinnliga offer mellan 1990 och 2013. Fall med sexuella inslag jämförs med övriga fall för att identifiera utmärkande drag i sexualmord. 

Tidsperiod: 2017–2018

Projekt 4: Psychopathic traits in a Swedish pretrial forensic sample: Preferential associations of boldness, meanness, and disinhibition
En självskattningsskala för psykopatiska drag (Triarchic Psychopathy Measure) kommer att undersökas i relation till en rad kliniska och socioekonomiska utfallsvariabler med relevans för psykopati, såsom kriminell bakgrund, våldsbenägenhet och empatisk förmåga.

Tidsperiod: 2015–2018

Tidigare forskningsprojekt: Intimate partner homicide rates and characteristics
I avhandlingen 'Intimate partner homicide rates and characteristics' har trender av dödligt partnervåld över tid studerats. Vidare har sociala, psykiatriska och kriminogena faktorer hos gärningspersoner och offer för dödligt partnervåld och generellt dödligt våld undersökts, likaså faktorer relaterade till brottsplats.

Tidsperiod: 2014–2017
Finansiär: Brottsoffermyndigheten

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1: Marianne Kristiansson

Projekt 2: Li Eriksson, Samara McPhedran, Paul Mazerolle, Holly Johnson och Richard Wortley.

Projekt 3: Joakim Sturup, Sara Rodre, Daniel Karlberg, Eva von Vogelsang och Mikael Rying.

Projekt 4: Katarina Howner, Karolina Sörman, John Edens, Aiman Fakih och Kamo Poghosyan.

Tidigare projekt: Joakim Sturup, Katarina Howner och Marianne Kristiansson

Publikationer i urval

Eriksson, L., McPhedran, S., Caman, S., Mazerolle, P., Wortley, R., & Johnson, H. (2018). Criminal careers among female perpetrators of family and non-family homicide in Australia. Journal of Interpersonal Violence, in press.

Dufort, M., & Caman, S. (2016). A Swedish overview of work with perpetrators of domestic violence. Nordic Council of Ministers. 

Caman, S., Kristiansson, M., Granath, S., & Sturup, J. (2017). Trends in rates and characteristics of intimate partner homicides between 1990 and 2013. Journal of Criminal Justice 49, 14-21. Publikationen i fulltext

Caman, S., Howner, K., Kristiansson, M., & Sturup, J. (2016). Differentiating Intimate Partner Homicide From Other Homicide: A Swedish Population-Based Study of Perpetrator, Victim, and Incident Characteristics. Psychology of Violence 7(2), 306-315. Publikationen i fulltext

Caman, S., Howner, K., Kristiansson, M., & Sturup, J. (2016). Differentiating Male and Female Intimate Partner Homicide Perpetrators: A Study of Social, Criminological and Clinical Factors. International Journal of Forensic Mental Health 15(2), 1-8. Publikationen i fulltext

Sörman K, Nilsonne G, Howner K, Tamm S, Caman S, Wang H-X, et al. (2016) Reliability and Construct Validity of the Psychopathic Personality Inventory-Revised in a Swedish Non-Criminal Sample – A Multimethod Approach including Psychophysiological Correlates of Empathy for Pain. PLoS ONE 11(6): e0156570. Publikationen i fulltext

Sturup, J., & Caman, S. (2015). Homicide-suicide offences: description, classification and short case studies. Journal of Criminal Psychology 5(3),177 – 187. Publikationen i fulltext