Sällan sedda

– utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Information om publikationen

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts, liksom kvinnor generellt, främst för våld i parrelationer. Våld i nära relationer ter sig ofta som kombinationer av olika handlingar. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen också ha psykiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner. Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning har beskrivit hur våldet och kränkningarna många gånger riktar in sig på själva funktionsnedsättningen.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning berör flera olika aktörer, som socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende. Även ideella organisationer, såsom kvinno- och brottsofferjourer, kan vara ett stöd.