Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn.

SOU 2011:85

  • Utgivningsår: 2012
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 196
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Fridskränkningsutredningen har haft i uppdrag att dels utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § brottsbalken, dels utreda och bedöma om straffansvaret för egenmäktighet med barn är lämpligt utformat vid gemensam vårdnad.

Den sammanfattande slutsatsen är att målsättningen med införandet av fridskränkningsbrotten i huvudsak har uppnåtts. Utredningen föreslår att brottskatalogen i 4 kap. 4 a § brottsbalken även ska omfatta överträdelse av kontaktförbud och skadegörelsebrott. Utredningen har även bedömt att straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad inte är lämpligt utformat, och föreslår att straffbestämmelsen ändras så att den även omfattar situationer när barn utan beaktansvärt skäl egenmäktigt hålls kvar av en av vårdnadshavarna.