Att arbeta våldsförebyggande i kommuner

Foto som visar en folkmassa med ryggarna vända mot kameran.

Våldsförebyggande arbete (våldsprevention) är åtgärder som ska förhindra att våld uppstår eller upprepas. Flera arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn, samt mäns våld mot andra män, har utvecklats under senare år. 

Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete är en av den nationella strategins fyra målsättningar. Det handlar om att arbeta systematiskt med våldsförebyggande insatser riktade till män för att minska det mänskliga lidandet som våldet skapar.  

Läs mer om våldsprevention

Kampanj mot våld i ungas relationer

Illustration för kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt som visar ett hjärta som har stuckits med en dolk.

För femte året i rad genomförs kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se som uppmärksammar våld i ungas partnerrelationer. I år lanseras även en webbplats som riktar sig till unga i åldrarna 13 till 25 år samt till yrkesverksamma som möter och arbetar med unga.
Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt

Borås satsar för att förebygga våldet

LÄRANDE EXEMPEL. ”En kommun fri från våld” är namnet på en femårig satsning på våldsförebyggande arbete i Borås. Där satsar man extra resurser för att ge barn, unga och vuxna verktyg för att ingripa när någon utsätts.
Hela reportaget om Borås kommuns satsning för att förebygga våld 
Foto: Anna Sigge 

Personer som sitter vid ett bord på Norrbyhuset i Borås där man arbetar våldsförebyggande. Fotograf: Anna Sigge.

Ökad kunskap ska förebygga våld i Hörby

LÄRANDE EXEMPEL. I Hörby kommun har förskolepedagoger, SFI-lärare, socialtjänst, Polisen och Brottsofferjouren utbildats i "Bygga broar"; ett hyllat arbetssätt för att främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. I Lund används konceptet i förskolan. 
Hela reportaget om Hörby kommuns arbetsmetod Bygga broar för integration 
Illustration: Bygga broar och Turi Everett

Illustration från materialet Bygga broar.

Fler lästips och filmer

Jämställdhetsmyndighetens / Stockholms universitets rapport "Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt" (pdf, 2020)

Jämställdhetsmyndighetens slutrapport av uppdraget att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext med titeln "Våldsförebyggande arbete med barn och unga. Slutredovisning av regeringsuppdrag om våldsförebyggande arbete (S2017/07218/RS)" (pdf) 

Jämställdhetsmyndighetens magasin "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)

Jämställdhetsmyndighetens handbok "Inget att vänta på. En handbok för våldsförebyggande arbete" (pdf)(Reviderad av Jämställdhetsmyndigheten, MÄN och Unizon 2020).

Sveriges kommuner och regioners rapport "Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt" (pdf) 

Länsstyrelsen Västra Götalands utbildningsfilm "En tillvaro fri från våld"

Vad säger den nationella strategin?

”Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera olika nivåer och arenor i samhället. Det gäller både universella våldsförebyggande insatser riktade till breda grupper och insatser till grupper och individer med förhöjd risk att utöva våld.”  (s. 126)

"Föreställningar om våld och hot mot våld som legitima uttryck för manlighet bör aktivt motverkas i sammanhang som är särskilt viktiga i formandet av pojkars och unga mäns identitet." (s. 115)

Senast uppdaterad: 2021-04-09