Att arbeta våldsförebyggande i kommuner

Foto som visar en folkmassa med ryggarna vända mot kameran.

Våldsförebyggande arbete (våldsprevention) är åtgärder som ska förhindra att våld uppstår eller upprepas. Flera arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn, samt mäns våld mot andra män, har utvecklats under senare år. 

Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete är en av den nationella strategins fyra målsättningar. Det handlar om att arbeta systematiskt med våldsförebyggande insatser riktade till män för att minska det mänskliga lidandet som våldet skapar.  

Läs mer om våldsprevention

Borås satsar för att förebygga våldet

LÄRANDE EXEMPEL. ”En kommun fri från våld” är namnet på en femårig satsning på våldsförebyggande arbete i Borås. Där satsar man extra resurser för att ge barn, unga och vuxna verktyg för att ingripa när någon utsätts. Läs mer om Borås satsning för att förebygga våld 
Foto: Anna Sigge 

Foto som visar personer som sitter vid ett bord på Norrbyhuset i Borås. Fotograf: Anna Sigge.

Med ökad kunskap bygger de bort våld

LÄRANDE EXEMPEL. I Hörby kommun har förskolepedagoger, SFI-lärare, socialtjänst, Polisen och Brottsofferjouren utbildats i "Bygga broar"; ett hyllat arbetssätt för att främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. I Lund används konceptet i förskolan. Läs om Bygga broar 
Illustration: Bygga broar och Turi Everett

Illustration från materialet Bygga broar.

Fler lästips och filmer

"Våldsförebyggande arbete med barn och unga. Slutredovisning av regeringsuppdrag om våldsförebyggande arbete (2017/07218/RS)." Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext (Regleringsbrev S2017/07218/RS).

"Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck." Jämställdhetsmyndighetens dokumentation av det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

"Inget att vänta på". En handbok för våldsförebyggande arbete, reviderad av Jämställdhetsmyndigheten, MÄN och Unizon 2020.

"Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt". SKL:s skrift (nu SKR) är tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda arbetet vidare.

"Normreform" – informationsblad om maskulinitet och våldsförebyggande arbete. Informationsblad från SKL (nu SKR).  

Filmer: "Manlighet i förändring"Filmer om manlighet i förändring. Se dem på SKR:s webbplats. 

Vad säger den nationella strategin?

”Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera olika nivåer och arenor i samhället. Det gäller både universella våldsförebyggande insatser riktade till breda grupper och insatser till grupper och individer med förhöjd risk att utöva våld.”  (s. 126)

"Föreställningar om våld och hot mot våld som legitima uttryck för manlighet bör aktivt motverkas i sammanhang som är särskilt viktiga i formandet av pojkars och unga mäns identitet." (s. 115)