Att arbeta med barn som upplever våld

Foto på kritor och papper.

Det är kommunens ansvar att se till att ett barn som utsatts för våld, eller bevittnat våld av eller mot en närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Om socialnämnden får kännedom om att ett barn har upplevt våld ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. 

För att kommunen ska få vetskap om barn som behöver hjälp bör alla som misstänker att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. För personer som tillhör vissa yrkesgrupper finns det en skyldighet enligt lag att anmäla när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Att arbeta med barn

Barnen stärks av tecknade figurer

LÄRANDE EXEMPEL. Barnen på Snäckbackens förskola i Sollentuna norr om Stockholm lär sig att prata om känslor och utsatthet. Förskolepedagogerna arbetar med Brottsoffermyndighetens material ”Liten och trygg”, som tagits fram på uppdrag av regeringen för att rusta barn och lära dem om deras rättigheter. 

Hela reportaget om förskolan i Sollentuna som lär barnen om utsatthet

Boken Liten som ingår i materialet Liten och trygg från Brottsoffermyndigheten.

Barnets säkerhet i fokus i Falun

LÄRANDE EXEMPEL. I Falun har hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten omorganiserat sig för att stärka barnperspektivet i barnavårdsärenden. Nu arbetar socialsekreterare och familjebehandlare parvis med säkerhetsplaneringar när oron för ett barn är så stort att en placering utanför familjen diskuteras. 

Metoden de använder kallas Signs of Safety och kommer ursprungligen från Australien.
Hela reportaget om arbetet i Falun med att öka barns säkerhet

Vad säger Socialstyrelsen?

6 kap.
Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. 

När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha
1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller
2.bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.
Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-26