Kunskap och material om våld

Foto på två personer som sitter vi ett bord och läser i en lärobok om mäns våld mot kvinnor.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap.

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder. Myndigheter har också ansvar för samverkan. För dig som yrkesverksam är det därför viktigt att ha kunskap om andra aktörers arbete.  

Utbildningsmaterial

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram utbildningsfilmer. Filmerna, som också är syntolkade, ger exempel på hur frågor om våld kan ställas inom olika delar av socialtjänsten.
Sidan med filmerna som ger exempel på att ställa frågor om våld

Stillbild ur en av NCK:s utbildningsfilmer som riktar sig till socialtjänsten.

Webbutbildning om sexuell exploatering

Jämställdhetsmyndigheten har utvecklat en ny webbutbildning, "Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel". Utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Den vänder sig till yrkesverksamma.

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning "Sexuell exploatering"

Illustration från webbutbildningen som visar en ung person i en urban miljö.

Utbildning för samtal med unga som är nya i Sverige

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter de har. Och bland vuxna finns ett behov av ökad kompetens och stöd för att föra samtal med dem som är nya i landet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har utvecklat webbutbildningen "Rätt att veta!" på uppdrag av regeringen som syftar till att ge yrkesverksamma stöd i att föra dessa samtal. 
MUCF:s webbsida om utbildningen "Rätt att veta!"

Illustration från MUCF:s webbutbildning som visar fyra unga i samtal.

Webbkurs om heder

Illustration från Länsstyrelsen Stockholms webbkurs om heder.

Webbkursheder.se är en webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm och ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den kan även fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. Länsstyrelsen Stockholms nyhet om webbkurs heder

Kortfilm om Istanbulkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en kort informationsfilm om Istanbulkonventionen, Europarådets konvention som syftar till att skydda kvinnor och flickor från alla former av våld. Filmen finns med svensk och engelsk text, i en syntolkad version, samt i en teckenspråkstolkad version. 
Se kortfilmen om Istanbulkonventionen på Vimeo

Grafisk stillbild från Jämställdhetsmyndighetens film om Istanbulkonventionen.

Material för dig som utbildar om FREDA

FREDA bedömningsmetoder som utvecklats av Socialstyrelsen ger socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. För dig som utbildar kolleger om FREDA finns ett utbildningsmaterial. 
Utbildningsmaterialet kollega-utbildare i FREDA bedömningsmetoder

Verktyg hjälper till med översättningen

Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Mer information om infogeneratorn
Infogeneratorns webbplats

Kunskap om våld är obligatoriskt

Foto på studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK.

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i en rad utbildningar obligatoriskt enligt den statliga högskoleförordningen.
Mer information om kravet på kunskap

Vad säger Socialstyrelsen?

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
Handläggning och uppföljning

Allmänna råd
"Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen."

Senast uppdaterad: 2021-09-27