Kunskap och utbildning viktigt för all personal

Foto på studenter i en föreläsningssal.

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver kunskap. Här har vi samlat ett antal utbildningspaket med korta texter om olika former av våld och särskilt sårbara grupper. Men också länkar till fördjupning.

Våld är ett folkhälsoproblem som det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården att ha kunskap om. Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här finns paket om våld mot äldre, våld mot personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck bland annat.

Alla utbildningspaket

Utbildning för samtal med unga som är nya i Sverige

Illustration från MUCF:s webbutbildning som visar fyra unga i samtal.

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter de har. Och bland vuxna finns ett behov av ökad kompetens och stöd för att föra samtal med dem som är nya i landet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har utvecklat webbutbildningen "Rätt att veta!" på uppdrag av regeringen som syftar till att ge yrkesverksamma stöd i att föra dessa samtal. 
MUCF:s webbsida om utbildningen "Rätt att veta!"

Material för chefer om våldsutsatthet

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett material som är tänkt att underlätta för chefer och arbetsgivare att stödja medarbetare som är utsatta för våld. Materialet "Våld i nära relation – stöd för dig som chef. Stödmaterial för arbetsgivare" innehåller kunskap om våld i nära relationer och råd om hur du som chef kan agera. På SKR:s webbsida finns även ett samtalsstöd vid misstanke om utsatthet för våld samt en introducerande film. 

SKR:s webbsida "Våld i nära relation – stöd för dig som chef" med stödmaterialet.

Verktyg hjälper till med översättningen

Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Webbplatsen infogeneratorn.se

Socialstyrelsen om kunskap

I författningen "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)" poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. 

8 kap. Vårdgivarens ansvar
Rutiner

Allmänna råd
Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Senast uppdaterad: 2021-09-06