Kunskap och utbildning viktigt för all personal

Foto på studenter i en föreläsningssal.

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver kunskap. Här har vi samlat ett antal utbildningspaket med korta texter om olika former av våld och särskilt sårbara grupper. Men också länkar till fördjupning.

Våld är ett folkhälsoproblem som det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården att ha kunskap om. Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här finns paket om våld mot äldre, våld mot personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck bland annat.

Alla utbildningspaket

Boostingdag för utbildare

NCK bjuder in till digital boostingdag för dig som utbildar den 14 december. Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideella organisationer och som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Dagen ges via zoom. Anmälan är nu stängd.

Läs mer om boostingdagen.
Program för boostingdagen.  

Utbildningsmaterial för vården från Socialstyrelsen

MATERIAL Socialstyrelsen har tagit fram flera olika stöd för arbetet med mäns våld mot kvinnor, däribland utbildningsmaterial, studiehandledning samt verktyg för systematisk uppföljning.

Socialstyrelsens webbsida om stöden för arbetet med mäns våld mot kvinnor 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården (pdf, 2021).

omslaget till socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld för vården, en illustration med händer som håller ett hjärta.

Material för chefer om våldsutsatthet

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett material som är tänkt att underlätta för chefer och arbetsgivare att stödja medarbetare som är utsatta för våld. Materialet "Våld i nära relation – stöd för dig som chef. Stödmaterial för arbetsgivare" innehåller kunskap om våld i nära relationer och råd om hur du som chef kan agera. På SKR:s webbsida finns även ett samtalsstöd vid misstanke om utsatthet för våld samt en introducerande film. 

SKR:s webbsida "Våld i nära relation – stöd för dig som chef" med stödmaterialet.

Verktyg hjälper till med översättningen

Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Webbplatsen infogeneratorn.se

Socialstyrelsen om kunskap

I författningen "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)" poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. 

8 kap. Vårdgivarens ansvar
Rutiner

Allmänna råd
Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Senast uppdaterad: 2022-01-10