Hedersrelaterat våld och förtryck

För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt. Det sker för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå vad de uppfattar som förlorad heder.

Typiskt för hedersrelaterat våld och förtryck, och det som skiljer det från andra former av mäns våld mot kvinnor, är just dess kollektiva uttryck. Det kan finnas ett stort antal förövare, ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Våldet är i vissa fall socialt accepterat och sanktionerat inom en begränsad krets. Det grövsta våldet är i regel välplanerat och både kvinnor och män, inte minst hbtq-personer, kan utsättas.


Tänk på att...

  • Det är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt, att få en helhetsbild av kvinnans situation eftersom det kan finnas flera förövare.
  • Om hälso- och sjukvårdspersonal frågar efter våld, kränkningar och kontroll kan det hjälpa kvinnorna att berätta.
  • Personalen bör göra en riskbedömning för att utreda om det finns behov av skydd och kontakt med socialtjänst eller remittering till kurator till exempel. Om personen är minderårig finns det en skyldighet att anmäla till socialtjänsten.

Mer kunskap

Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf, 2013)

Kunskapsbankens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck


Webbutbildningar

Länsstyrelsen Stockholms webbutbildning "Webbkurs heder" om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till dem som arbetar inom socialtjänst, skola och förskola men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende.

Migrationsverkets och Länsstyrelsen Östergötlands webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration från webbkurs heder som utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm.

Mer kunskap: Oro kring oskuld och heder

Det är inte heller ovanligt att unga flickor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck söker till hälso- och sjukvården för oro kring oskuld och heder. Detta eftersom det i vissa grupperingar anses vara skamligt att inte vara oskuld när man gifter sig.
Läs mer i rapporten: NCK:s rapport "Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder (pdf, 2011)
 

"Vården kan inge hopp om förändring till utsatta patienter"

Porträtt Anna-Lena Ahlsdotter Näsström

Anna-Lena Ahlsdotter Näsström, barnmorska på Origo, länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholm, berättar hur hon tycker att personalen bör agera i  mötet med de här patienterna.
– När någon börjar berätta om kontroll och begränsningar så är det man får höra nog bara en del av historien, säger hon. 
Intervju med barnmorskan Anna-Lena Ahlsdotter på Origo i Stockholm