Grundläggande kunskap om våld

Våld i nära relationer är vanligt förekommande och våldsutsatta kvinnor söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården eller kommer som patienter till tandvården. Det är därför viktigt för personalen att ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Det handlar både om vilka former och uttryck våldet tar sig och hur den som utsätts för våld kan reagera. Kvinnor som utsätts för våld identifierar sig till exempel sällan som en ”misshandlad kvinna”. Ofta förringar de våldet och försvarar förövaren. När de söker vård är det ovanligt att de berättar spontant om sina erfarenheter av våld. Det är därför viktigt att vårdpersonalen ställer frågor om våld rutinmässigt.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för kopplingar mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa. Våldet påverkar hälsan på flera olika sätt, både akut i form av skador, och på sikt i form av andra fysiska och psykiska åkommor. Därför söker våldsutsatta kvinnor även vård för symtom av kronisk karaktär. Ofta är de inte medvetna om att symtomen kan hänga samman med det våld de utsatts för. Kronisk smärtproblematik, svårförklarliga psykosomatiska symtom och psykiska besvär är vanligt och leder till mycket lidande.


Tänk på att...

  • Prioritera handläggningen så att kvinnan slipper vänta.
  • Ge möjlighet att tala i enrum och använd auktoriserad tolk vid behov. Fråga rakt på sak om kvinnan blivit slagen, knuffad, sparkad och så vidare. Ge alltid ett kort med numret till stödtelefonen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) och erbjud återbesök eller uppföljande samtalskontakt.
  • Upplys om vanliga reaktioner på våldet och informera om hur kvinnan kan få stöd att hantera dem. Hon kan även behöva stöd för att söka hjälp hos andra myndigheter.

Webbutbildning: webbkurs om våld


Vill få trailern textad på svenska? Tryck på CC-knappen längst ner till höger i bild.

Grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer får du i webbkurs om våld som NCK har utvecklat i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Webbkursen vänder sig till de olika aktörer som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor och innehåller bland annat intervjuer med vårdpersonal. Om du fyller i yrkeskategori när du registrerar ett konto får du även viss information som riktar sig specifikt till vården.
Webbstödets sida om Webbkurs om våld med särskilt material för vården


Mer kunskap om våld

Rapporten "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" beskriver ett samlat koncept för omhändertagandet av patienter som har erfarenhet av utsatthet för våld. 
NCK:s rapport "Uppsalamodellen" (pdf, 2017)
NCK:s beställningssida för att beställa rapporten i tryckt format

Bild på NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

NCK:s lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” innehåller bland annat ett kapitel om hälso- och sjukvårdens ansvar. Läroboken beställs från Studentlitteratur. 
Presentation av läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar"

Personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. NCK:s antologi, "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen" tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom vården.

NCK:s rapport "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen" (pdf, 2010)


Utbildningsfilmer: att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. De tolv dramatiserade filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.


Mer kunskap: IntersektionalitetFoto på metodstödet Intersektionella perspektiv

För att stärka samhällets insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer har Länsstyrelsen Skåne tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd till patienter och klienter som utsätts för våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting. 

Läs hela Länsstyrelsen Skånes publikation "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer" (pdf, 2018)

"Viktigt med förtroende mellan läkare och patient"

Porträttfoto Elisabeth Tönnesen

Elisabeth Tönnesen är allmänläkare och läkare vid NCK:s kvinnofridsmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon berättar om bemötande och omhändertagande av kvinnor som utsätts för våld.
– Det handlar om att verkligen lyssna på patienten, säger hon. 
Intervju med läkare Elisabeth Tönnesen om att bemöta våldsutsatta patienter