Våld mot äldre kvinnor

Porträtt Britt-Inger Saveman samt citatÄldre kvinnor kan utsättas för alla de olika former av våld som drabbar yngre, inklusive sexuellt våld. Men det är också vanligt med ekonomiskt utnyttjande och försummelse. Det kan dessutom finnas fler möjliga förövare, utöver partnern även vuxna barn, personal inom hemtjänsten eller vårdare.

Äldre kvinnor är en grupp som är särskilt sårbar för våld av flera olika anledningar. Bland annat kan de ha svårt att få stöd och hjälp. Att de är uppvuxna i en annan tid med en annan syn på våld i nära relationer kan innebära att de har uppfattningen att detta inte är något man ska prata med utomstående om. När de väl berättar om sin situation händer det att de inte blir trodda som en följd av bristande kunskaper och förutfattade meningar hos omgivningen.

De kan också ha svårare av både känslomässiga och ekonomiska skäl att bryta upp ur en relation där det förekommer våld. Det är vanligt att de är isolerade och beroende av den person som utsätter dem för våldet. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det finns stora individuella skillnader inom gruppen ”äldre”. Det är till exempel stor skillnad på en frisk 65-åring och en 85-åring med en demenssjukdom.

Tänk på att...

  • Om äldre kvinnor söker hälso- och sjukvård för skador uppmärksammar personalen inte alltid om de uppstått som en följd av våld och övergrepp. Istället kan man tro att de är åldersrelaterade.
  • Många kan också ha svårt att föreställa sig att äldre kan utsättas för till exempel sexuellt våld och grovt fysiskt våld i nära relationer. Det är viktigt att det finns en insikt om att även de här formerna av våld drabbar äldre.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal bör alltid fråga äldre kvinnor, precis som yngre, rutinmässigt om de varit utsatta för våld.

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide: Våld mot äldre kvinnor
Läs rapporten: Våld mot äldre kvinnor
Rapporten går även att beställa från beställningssidan
Läs ett lärande exempel på webbstöd för kommuner om hur Region Gotland arbetat med våld mot äldre.

Se en trailer för Socialstyrelsens webbutbildning Våld mot äldre
Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor: Blånader och silverhår 
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

"Lita på intuitionen"

Porträtt Britt-Inger Saveman

Britt-Inger Saveman, senior professor i omvårdnad vid Umeå universitet, berättar vad hon tycker att personalen bör tänka på i mötet med äldre patienter som utsätts för våld.
Läs hela intervjun