Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Flera studier pekar på att risken för att utsättas för våld kan vara större för kvinnor med en funktionsnedsättning än för kvinnor utan. Sårbarheten för våld varierar dock med typen och graden av funktionsnedsättning. Kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har lyfts fram som en särskilt sårbar grupp.

Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv. I vissa fall kan dessa personer i själva verket vara de som utsätter kvinnan för våld. Det kan handla om kvinnans partner men det kan också vara en person som har till uppgift att hjälpa kvinnan som till exempel hemtjänstpersonal, en personlig assistent eller en färdtjänstchaufför.

Särskilt utsatt beroendeställning

Ibland är kvinnans partner eller nära familjemedlem anställd för att ge henne vård och assistans. Om denne dessutom utsätter kvinnan för våld befinner hon sig i en särskilt utsatt beroendeställning.

Förövaren kan även utnyttja det faktum att kvinnan har en funktionsnedsättning bland annat genom att neka henne hjälp med det hon har behov av som vård eller medicin. Om det finns ett stort behov av assistans kan det vara ytterligare ett hinder för en våldsutsatt kvinna att lämna en våldsam relation. Bristande tillgänglighet till information och samhällets hjälpinstanser kan försämra hennes möjligheter att få hjälp och stöd.


Tänk på att...

  • Som i alla möten med våldsutsatta kvinnor bör personalen ha ett öppet och icke dömande sätt, inte tvivla på kvinnans historia eller skuldbelägga henne.
  • Fråga om hon behöver hjälp med att göra en polisanmälan eller få stöd. Informera om vilka möjligheter som finns.
  • Vid en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan det vara extra viktigt att ställa korta, konkreta och vardagsnära frågor. En kvinna i den situationen kan ha ännu svårare för att förstå att det hon är utsatt för är våld och brottsligt. Se till att hon konfirmerar den information hon fått så att det blir möjligt att rätta till eventuella missuppfattningar.

Mer kunskap

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Läs mer i NCK:s rapport: Våld mot kvinnor med Foto från Eskilstuna kommunfunktionsnedsättning 
Beställ rapporten från beställningssidan

På webbstöd för kommuner finns ett lärande exempel om hur Eskilstuna kommun arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning inom programmet VIP.


Utbildningsmaterial: "Sällan sedda"

Utbildningsmaterialet beskriver hur våld och utsatthet kan se ut för kvinnor med funktionsnedsättning. Det ger också kunskap till olika personalgrupper om hur de kan bli bättre på att upptäcka, stödja och praktiskt hjälpa denna grupp av våldsutsatta kvinnor. 

Läs mer i Socialstyrelsens utbildningsmaterial: Sällan sedda
 


Stöd i arbetet: Bilder

För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder. Bräcke diakoni har tagit fram ett hjälpmedel med bilder: "Reda-ut"-häfte

Se övrigt material från Bräcke diakoni om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning: Dubbelt utsatt

Bilderna är hämtade ur Bildsamt bildstöd om våld. 

"Bildsamt" var ett treårigt projekt som finansierades av Arvsfonden (2016-2019). Syftet med projektet var att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

På webbplatsen finns material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt, och för samtal med polis, socialtjänst och psykolog. Bildsamt – bilder som stöd i samtal om våld

"Funktionsnedsättningen kan utnyttjas"

Porträtt Anna Berglund

Läs vad Anna Berglund, med dr och leg läkare, tycker att personalen bör tänka på i mötet med kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld.
– Oftast uppfattas partnern till en kvinna med funktionsnedsättning självklart som en god och ansvarstagande person. Det behöver inte vara så, säger hon. 
Läs hela intervjun