Det här är webbstöd för vården

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården med information om arbetet mot våld i nära relationer. På den här sidan hittar du en översikt över innehållet och tips om hur du använder webbstöd för vården i mobilen.

I samband med att NCK tog fram rapporten "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" identiferades fyra framgångsfaktorer i arbetet med patienter som utsätts för våld: kunskap, rutiner, uppföljning och samverkan. Vi har valt att bygga webbstödet runt dessa faktorer samt även inkludera information om våldets effekter på hälsan.

Här har vi samlat texter om allt från symtom och tecken på våld till vad som är viktigt att tänka på i mötet med grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Flera inslag har kompletterats med korta intervjuer med experter, personer med stor kunskap inom området och oftast även klinisk erfarenhet.

Vi länkar även vidare till utbildningsmaterial, webbkurser och rapporter från i första hand Socialstyrelsen och NCK. Dessutom finns här så kallade lärande exempel, reportage från verksamheter där man arbetar med frågorna på ett strukturerat sätt. Webbstödet kompletteras och uppdateras löpande.

Översikt över innehållet:

Startsidan
I en akut situation
Läs mer om innehållet
Uppsalamodellen
Tandvårdens ansvar (med fördjupningsfilm och länkar till material specifikt för tandvården)
Läs mer om regeringsuppdraget
Lärande exempel (arkiv)

Kunskap och utbildning
Utbildningspaket om olika former av våld och särskilt sårbara grupper (grundläggande kunskap, våld mot äldre kvinnor, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, våld mot hbtq-personer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, sexuellt våld och ytterligare material) 
Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – extra material för vården (med de tre fördjupningsfilmerna samlade)
Utbildningar att söka
Lärande exempel om kunskap

Rutiner och vårdprogram
Vikten av rutiner (med fördjupningsfilm)
Vårdprogram och lokal information från regioner/landsting
Att ställa frågor om våld till patienterna
Anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten (med expertintervju)
Lärande exempel om rutiner

Samverkan och sekretess
De olika aktörernas uppdrag (hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polis och övriga rättsväsendet samt kvinnojourerna)
Samordnad individuell plan
Hot och riskbedömningar (med expertintervju)
Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld? (med fördjupningsfilm och expertintervju)
Lärande exempel om samverkan

Dokumentation och uppföljning
Skyddade uppgifter i journalen
Dokumentation av en patients skador
Omhändertagande efter sexuella övergrepp
Uppföljning av frågor om våldsutsatthet
Lärande exempel om dokumentation

Våldets effekter på hälsan
Tecken på våld inom hälso- och sjukvården
Våld och hälsa (med expertintervju)
Tecken på våld inom tandvården (med expertintervju)
Vanliga reaktioner på våld och hot

Webbstöd för vården i mobilen

Tittar du på webbstöd för vården i mobilen? Tryck på den grå listen med texten Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)...

Skärmdump på webbstöd för vårdens startsida i mobilen

... så får du upp huvudmenyn.

Skärmdump på webbstöd för vårdens huvudmeny i mobilen.