Att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm om att ställa frågor om våld till patienter.

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Frågor om våld bör därför ställas rutinmässigt som en del av den medicinska anamnesen (sjukdomshistorien).

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs rutinmässigt till patienterna kan fler få den hjälp de behöver.

Läs om vårdpersonalens roll

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer.

De tolv dramatiserade filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 

NCK:s utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld i vården samt diskussionsfrågor

De frågar patienter om våld

Inom hälso- och sjukvården och tandvården ställer personal frågor om erfarenheter av utsatthet för våld till patienter. Inom mödrahälsovården tillfrågades i genomsnitt 93 procent av alla gravida i landet om våld under 2018. Inom Folktandvården i Uppsala pågår ett pilotprojekt för att ställa frågor på rutin till alla patienter och i Sandviken upptäcker fysioterapeuten Anna-Greta Elfström Olsson sedan länge våldsutsatta patienter tack vare frågor.  

Lärande exempel om att ställa frågor om våld i mödrahälsovården
Lärande exempel om att ställa frågor om våld inom Folktandvården i Uppsala
Lärande exempel med fysioterapeut Anna-Greta Elfström Olsson som ställer frågor om våld

Relaterat

Artikel i tidningen Fysioterapi "Vilket ansvar har fysioterapeuter för våldsutsatta patienter?" (pdf, 2019)

Panelsamtal under Almedalsveckan 2018 arrangerat av NCK "Kan frågor om våld rädda liv? Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld."

Vetenskaplig artikel i Läkartidningen "Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet" (pdf, 2016)

Artikel i SFOG:s medlemsblad nr 3 "Nya föreskrifter för hälso- och sjukvården om att identifiera våldsutsatthet bland patienter" (pdf, 2015)

Artikel i Ortopediskt magasin nr 1, "Våld mot kvinnor. Tar ortopedin sitt ansvar?" (2014)

Artikel i Jordemodern nr 7-8, "Mödrahälsovården i Uppsala län, pilotdokumentation av våldsutsatthet i nära relation" (pdf, 2013)

NCK:s webbsida med debattartikel i Dagens Nyheter "Vården bör fråga alla kvinnliga patienter om våld" (13 maj 2011)

Medicinsk kommentar i Läkartidningen nr 42, 18 oktober 2011 "Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin"