Att fråga om våld på akuten och hos gynekologen

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när en våldsutsatt patient kommer till akutmottagningen eller besöker gynekologen. Du kan även se tre filmer som visar situationer där frågor om våld ställs på akutmottagningen och hos gynekologen.

Film 7 På akutmottagningen from NCK on Vimeo.

På akutmottagningen 1, en äldre patient

Våld i nära relationer bland äldre kan se olika ut. Det finns äldre som under många år har levt i en relation där våldsinslag förekommit. Det fysiska våldet tenderar att avta med tiden men rollerna består. Det kan även uppstå våld genom att en av parterna blir aggressiv till exempel på grund av en demenssjukdom.

Äldre vårdas ofta av anhöriga till större eller mindre del och löper risk att bli utsatta för våld från sina barn. De kan även bli utsatta för ekonomiska påtryckningar eller försummelse fysiskt eller psykiskt. Det behövs lyhördhet och uppmärksamhet för att identifiera våldsutsatthet hos äldre.

Läs även ämnesguiden om våld mot äldre

Film 8 På akutmottagningen from NCK on Vimeo.

På akutmottagningen 2

När man misstänker eller har fått bekräftat att patienten söker efter att ha blivit utsatt för våld är det viktigt att prioritera handläggningen och ta sig an patienten så snart som möjligt. Samtalet ska ske i enrum. Om patienten inte talar svenska ska auktoriserad tolk användas. Telefontolk är ofta ett bra alternativ.

Varningstecken på att skadan är orsakad av våld kan vara:

  • Patientens berättelse om skadans uppkomst stämmer inte överens med skadans utseende,
  • tidigare akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild,
  • partnern är med och är överbeskyddande, kontrollerande eller vägrar att lämna kvinnan ensam.

Läkarundersökningen ska vara noggrann och omfatta hela kroppen. Undersökningen ligger till grund för en medicinsk bedömning av skadorna men den görs även för att säkra bevis och tjäna som underlag för utfärdande av rättsintyg.

Film 4 Inför gynekologisk undersökning from NCK on Vimeo.

Inför en gynekologisk undersökning

Var femte kvinna och var tjugonde man i Sverige har varit utsatt för allvarligt sexuellt våld under sin livstid enligt studien "Våld och hälsa". Studier från övriga Norden, USA och Storbritannien ger liknande resultat. En studie från svenska ungdomsmottagningar visade att 14 procent av de unga kvinnorna och fyra procent av de unga männen hade varit utsatta för sexuellt våld det senaste året.

Möjliga reaktioner på övergrepp kan vara att patienten har svårt att genomgå:

  • gynekologisk undersökning
  • urinkateterisering
  • rektalpalpation
  • undersökning av mun och svalg
  • datortomografi på grund av oförmåga att vistas i trånga utrymmen.

De flesta kvinnor tycker att det är naturligt att läkare och barnmorskor frågar om sexualitet och erfarenhet av sexuella övergrepp vid gynekologiska undersökningar. För kvinnor som har varit utsatta är det tryggt att veta att undersökaren har informerat sig och kan anpassa sin undersökning till hennes egna förutsättningar.

För undersökaren blir patientens reaktioner på undersökningen mera förståeliga och hjälper till vid tolkningen av symtomen. Kvinnan bör erbjudas fortsatt kontakt om hon behöver prata mera om sina upplevelser

De dramatiserade filmerna ingår i NCK:s serie med sammanlagt tolv filmer om vårdpersonal som ställer frågor om våld till patienter i olika situationer. Texterna är kortare utdrag ur manualen. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.