Fråga patienterna om våld inom primärvården

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ställer frågor om våld inom primärvården, på vårdcentralen eller på barnmorskemottagningen. Du kan också se de filmer som visar allmänläkare och barnmorskor som ställer frågor till sina patienter.

Film 1 Hos allmänläkaren, nybesök from NCK on Vimeo.

Hos allmänläkaren, nybesök

Många studier har visat att patienter sällan berättar spontant om sin utsatthet. För att få en fullständig bild av patientens livssituation bör man fråga alla om erfarenheter av våldsutsatthet.

Det kan vara lämpligt att ställa frågor om våld i anslutning till frågor om livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost och motion. Det är bra att inleda med att tala om att våld i nära relationer är vanligt och kan vara betydelsefullt för hur man mår och att man därför frågar alla.

Det blir lättare för patienten om personalen ger exempel så att den som är utsatt kan känna igen sin egen situation:

  • ”Har du någon gång blivit slagen, hotad eller utsatt för någon som skulle kunna skada dig?”
  • ”Har du fått örfilar, blivit slagen med föremål, sparkad, dragen i håret eller fasthållen?”
  • ”Har du blivit tvingad att utföra sexuella handlingar mot din vilja?”
  • ”Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?”
  • ”Är du rädd för någon i din omgivning?”

Film 5 Hos allmänläkaren, återbesök from NCK on Vimeo.

Hos allmänläkare, återbesök

Mag- och tarmbesvär, smärttillstånd av oklar natur, ångest, sömnsvårigheter och depression är vanliga symtom hos patienter i primärvården. Om patienten varit utsatt för våld i sin relation är sådana symtom ännu vanligare. Nedstämdhet är till exempel fyra gånger vanligare hos våldsutsatta kvinnor.

Patienten kan ha svårt att själv göra kopplingen mellan våldet och symtomen. Om man förklarar att det kan finnas ett samband kan det bidra till att hon så småningom kan förändra sin situation.

Det är inte så vanligt att patienten behöver hjälp akut. Ofta är det en lång process att först inse sin situation och sedan börja förändra den. Ett sådant här samtal måste alltid följas upp.

Se personal vid Gottsunda vårdcentral och Svartbäckens vårdcentral berätta vilka framgångsfaktorerna varit för att frågor ska ställas rutinmässigt hos dem.

Film 2 På barnmorskemottagningen from NCK on Vimeo.

På barnmorskemottagningen

Vad man har med sig i bagaget när man ska bli förälder är betydelsefullt för hur man hanterar graviditet, förlossning och föräldraskap. Det är därför naturligt att fråga om erfarenheter av våld på barnmorskemottagningen. Frågor om våldsutsatthet måste ställas i enrum, annars finns det en risk att situationen förvärras för den som är utsatt.

Under graviditeten brukar ofta de blivande föräldrarna komma tillsammans till barnmorskan. Även om den gravida kvinnan inte är utsatt i sitt nuvarande förhållande kan det finnas saker i hennes bakgrund som hon inte vill berätta för sin nuvarande partner. Den gravida bör vid minst ett tillfälle få prata med barnmorskan i enrum. Var uppmärksam på att våld även förekommer i samkönade relationer.

Film 3 På barnmorskemottagningen med tolk from NCK on Vimeo.

På barnmorskemottagningen med tolk

Att komma från en annan kultur och inte kunna språket medför att man är i en mycket utsatt situation. För denna grupp är det ännu viktigare att barnmorskan klargör att frågan om våldsutsatthet ställs till alla. En auktoriserad tolk ska användas. Det är ofta en fördel att använda telefontolk för att patienten ska få individuellt anpassad information och känna sig trygg. Tystnadsplikt är inte något självklart och därför bör information ges om vilka regler som gäller här.

Många invandrare och flyktingar har dåliga erfarenheter av myndigheter och kanske inte vågar avslöja sin situation förrän de har byggt upp ett förtroende för barnmorskan. Det är därför bra att återkomma och ställa frågan om våld vid mer än ett tillfälle.

Läs och se en film med en intervju med barnmorskesamordnaren Lena Axén från Uppsala och Anneli Karlén från Halland om att ställa frågor om våld inom mödravården.

De dramatiserade filmerna ingår i NCK:s serie med sammanlagt tolv filmer om vårdpersonal som ställer frågor om våld till patienter i olika situationer. Texterna är kortare utdrag ur manualen. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.