Fråga patienter om våld inom psykiatrin

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ställer frågor om våld inom psykiatrin. Du kan också se en film som visar en vårdsituation från en psykiatrisk klinik.

Film 6 På psykiatriska kliniken from NCK on Vimeo.

På psykiatriska kliniken

När kvinnor som sökte psykiatrisk vård i Skåne tillfrågades om sin erfarenhet av våld svarade drygt hälften att de varit utsatta för någon form av fysiskt, sexuellt eller emotionellt våld före sin sextonårsdag. I vuxen ålder hade 63 procent av kvinnorna utsatts för våld, en tredjedel under det senaste året.

Studien "Våld och hälsa" visade att våldsutsatthet, om våldet varit allvarligt, var starkt kopplat till flera olika symtom på psykisk ohälsa som posttraumatiskt stressyndrom, depression, självskadebeteende och riskbruk både hos kvinnor och män. 

Psykisk ohälsa handläggs ofta inom primärvården och på många ställen söker patienterna psykiatrin bara i akuta situationer. Att den behandling patienten prövat inte hjälpt får i många fall sin förklaring om man frågar om våldsutsatthet. Självmordstankar och -försök är många gånger vanligare bland våldsutsatta. Om patienten är i akut kris måste frågan om våld alltid ställas.

Missbrukande kvinnor är i högre grad än andra utsatta för våld, inte minst från dem som de är beroende av för sitt missbruk. Men missbruket kan också vara en reaktion på våldet. Att leva under förtryck ger dålig självkänsla vilket ytterligare försvårar för patienten att beskriva sin situation för en utomstående. Ett problem är att hälso- och sjukvården ofta inte ser våldet utan koncentrerar sig på missbruket.

Se en film från psykiatrin i Uppsala om arbetet med att ställa frågor om våld på rutin där en avdelningschef berättar vilka framgångsfaktorerna varit.

De dramatiserade filmerna ingår i NCK:s serie med sammanlagt tolv filmer om vårdpersonal som ställer frågor om våld till patienter i olika situationer. Texterna är kortare utdrag ur manualen. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.