Därför bör du ställa frågor om våld

Omslag publikation och DVD-filmPersonalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Samtidigt är det många våldsutsatta kvinnor som inte berättar om sina erfarenheter av våld om de inte får en direkt fråga. Därför bör frågor om våld och hot om våld ställas inom hälso- och sjukvården. Undersökningar har dessutom visat att de allra flesta inte har något emot att få frågor rutinmässigt.

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer fick NCK i uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen (sjukdomshistorien) inom hälso- och sjukvården.

Experterna är överens om att fråga om våld

Syftet var att personal inom hälso- och sjukvården i ett tidigt skede skulle upptäcka kvinnor som var eller hade blivit utsatta för våld. De skulle då också kunna erbjudas den hjälp och det stöd de behöver.

Uppdraget resulterade i en antologi, "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen", med ett tjugotal experter som medförfattare. I den tydliggörs hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom hälso- och sjukvården. Samtliga forskare som medverkade drog slutsatsen att man bör fråga patienter som söker vård om personliga erfarenheter om våld.

Som komplement till antologin har även ett paket med ett antal korta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården och tandvården samt ett utbildningsmaterial tagits fram.

NCK:s rapport "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en dela av anamnesen" (pdf, 2010)

NCK:s webbsida med utbildningsfilmer för vården om att ställa frågor om våld