Våldets effekter på hälsan

Illustration från rapporten Våld och hälsa.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld har stora effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Våldsutsatta kvinnor kan söka hälso- och sjukvård eller tandvård med akuta skador. Men de kommer även med kroniska besvär som kan vara svårare att koppla till våld.

Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Akuta skador kan till exempel vara armbrott eller utslagna tänder. Det har även visat sig att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, självskadebeteende och riskbruk av alkohol är vanligare bland dem som utsatts för våld. Det förekommer dessutom diffusa smärttillstånd, yrsel och tarmbesvär.

VÅLDSUTSATTHET I UNG ÅLDER STOR RISKFAKTOR FÖR UPPREPAT VÅLD

För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Det är ett av flera resultat i Mariella Öbergs avhandling ”Exposed to violence”. Hon är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset samt expert på Nationellt centrum för kvinnofrid och disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet i oktober 2020.
Hela forskarintervjun i NCK:s kunskapsbank

Material till patienter om vanliga reaktioner på våld

Det är viktigt att upplysa patienten om vilka reaktioner som kan följa på ett övergrepp och informera om hur man kan få stöd att hantera dem. Här finns en text som riktar sig till utsatta patienter som även går att skriva ut. Med hjälp av Länsstyrelsernas verktyg Infogeneratorn kan du också få tillgång till olika former av information till patienter på andra språk än svenska.
Text att skriva ut och ge till patienter: "Vanliga reaktioner på våld och hot"

Senast uppdaterad: 2021-09-10