Undersökning visar på kopplingar mellan våld och hälsa

Kvinnor och män som någon gång i livet upplevt våld bär på en oproportionerligt stor andel av den psykiska och fysiska ohälsan jämfört med resten av befolkningen. Det här visar bland annat resultaten från NCK:s undersökning "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa".

I befolkningsundersökningen studerades både hur vanligt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är och hur de personer som upplevt våld mår senare i livet.

Illustration från rapporten Våld och hälsa.Några fakta om kopplingarna mellan våld och hälsa ur undersökningen:

Var femte kvinna som utsatts för allvarligt våld uppgav symtom som tyder på depression. Depression var därmed dubbelt så vanligt hos den utsatta gruppen jämfört med kvinnor som inte varit utsatta.

Mer än var fjärde kvinna som utsatts för allvarligt våld visade tecken på PTSD-symtom, vilket innebär att sådana symtom var tre till fyra gånger så vanliga.*

Fysisk ohälsa och psykosomatiska symtom (till exempel huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel, öronsus eller återkommande tarmbesvär) upplevdes av en fjärdedel respektive en femtedel, vilket var ungefär dubbelt respektive tredubbelt så vanligt som hos icke utsatta.

Män som utsatts för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder uppvisade särskilt stora andelar ohälsa, lika stora eller större än hos de utsatta kvinnorna.

Omkring var tredje kvinna och man som hade varit utsatt för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld som vuxen rapporterade riskbruk av alkohol. Det var ungefär dubbelt så vanligt som bland dem som inte varit utsatta.

Utsatthet för allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet var också starkt kopplat till självskadebeteenden. Dessa var mer än tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna och fem gånger vanligare hos de utsatta männen.

Bland de våldsutsatta kvinnorna i åldern 56 till 74 år var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland andra kvinnor i samma åldersgrupp.

*Ett långvarigt stresspåslag ses ibland hos människor som utsatts för svåra traumatiska händelser. Detta brukar kallas post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Det finns forskning som tyder på att PTSD skulle kunna orsaka störningar i kroppens hantering av stresshormoner, vilket tros påverka system som styr inflammation och immunförsvaret. Detta kan i viss mån förklara varför allt fler studier visar på kopplingar mellan utsatthet för våld och sjukdomstillstånd som fibromyalgi, hjärt-och kärlsjukdomar, övervikt och även cancersjukdomar.

Se en kort film om resultaten från befolkningsundersökningen Våld och hälsa: 

Läs mer

Kunskapsbankens ämnesguide om våld och hälsa

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa" (pdf, 2014)