4 frågor: Ny rapport om våld mot äldre kvinnor

2016-03-15

Hallå där …
Madelene Sundström, utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som arbetat med rapporten Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt.

Madelene Sundström
Madelene Sundström

Vilket var syftet med att studera just det här området?

– Syftet var att se vilken kunskap vi har i dag och därigenom synliggöra problemet med våld mot äldre kvinnor. Vi har också försökt se vad studier säger om omfattningen. Arbetet har pågått aktivt i ungefär två års tid och både svenska och internationella studier har gåtts igenom.

Är det något du tycker är viktigt att framhålla när det gäller våld mot äldre kvinnor?

– Jag tror att det är viktigt både för forskning, information och utbildning att vi inte glömmer bort att även äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer och sexuellt våld. Det kan handla om en kvinna som utsatts för våld i sin relation under större delen av sitt vuxna liv och där våldet fortsätter även efter pensionsålder. Ett återkommande resultat i studier är dessutom att kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld än män.

Vad tror du kan göras för att förbättra situationen för utsatta äldre kvinnor?

– En viktig faktor är att det finns kunskap bland relevanta yrkesgrupper och samhällsinstanser som hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet. Det finns bristande kunskap inom äldreomsorgen när det gäller våld i nära relationer, vilket är olyckligt eftersom det är en yrkesgrupp som har möjlighet att upptäcka våldet. Äldre kvinnor bör precis som yngre alltid tillfrågas rutinmässigt om de är utsatta för våld av vård- och omsorgspersonal.

Vad kom du fram till vid din genomgång?

– Det blir tydligt att det här är ett komplext forskningsområde. Både när det gäller tillvägagångssätt och syfte skiljer sig studier åt. I en del studier har forskare studerat våld mot kvinnor generellt, i en del våld mot äldre. Men i studier om våld mot äldre har resultaten för kvinnor och män inte alltid redovisats separat och könsskillnader inte analyserats. I studier om våld mot kvinnor har ofta endast yngre och medelålders kvinnor ingått.

– Det här gör att det blir väldigt svårt att jämföra resultaten av olika studier och ge exakta siffror för hur vanligt det är att även äldre kvinnor utsätts för våld. I olika studier varierar uppskattningar av utsattheten under det senaste året så mycket som från runt 4 till 28 procent. Men det vi kan säga säkert är att även äldre kvinnor kan utsättas för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. De kan även utsättas för försummelse eller ekonomiskt utnyttjande.

Relaterat

Läs rapporten i sin helhet
Pressmeddelande om våld mot äldre kvinnor
Debattartikel: Det osynliga våldet mot äldre kvinnor

Nyheter