NCK:s verksamhet under 2018

2019-05-20

Nationellt centrum för kvinnofrid har under 2018 haft stort fokus på utbildning. Webbkurs om våld har nått totalt nära 34 000 användare, ett nytt webbstöd för vården har lanserats och webbstödet för kommuner har utvecklats.

I juli i fjol trädde en förordning om ändring i högskoleförordningen i kraft. Kunskap om mäns våld mot kvinnor är nu ett obligatoriskt krav i examensbeskrivningarna på åtta grundutbildningar. NCK har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en modellkurs för universitetslärare på de program som berörs av förändringen. 

I förordet till verksamhetsberättelsen skriver professor Gun Heimer, chef för NCK: 

"Kunskapsnivån måste höjas både bland kommande yrkesverksamma och bland dem som är yrkesverksamma i dag. När universiteten nu tar sitt ansvar och anpassar grundutbildningarna är det ett stort steg framåt."

En annan viktig källa till ökad kunskp är NCK:s kunskapsbank. Under året öppnades publikationerna i databasen totalt 200 000 gånger, en ökning med 33 procent jämfört med 2017. 

NCK:s verksamhetsberättelse för år 2018 (tillgänglighetsanpassad pdf, 2019)
NCK:s webbsida med verksamhetsberättelser från tidigare år

Nyheter