Ny högskolepedagogisk kurs om våld har startat

2019-09-05

Under hösten ger NCK en ny högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som riktar sig till universitets- och högskolelärare samt kursansvariga vid landets universitet och högskolor. Kursen ges för att lärare ska kunna möta de nya kraven i högskoleförordningen.

Första kurstillfället av den högskolepedagogiska kursen

Från och med 1 juli 2018 måste blivande sjuksköterskor, tandläkare, fysioterapeuter, socionomer, läkare, jurister och psykologer ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få sin examen. Examenskravet anges i högskoleförordningen och NCK har haft i uppdrag att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Den första omgången av den nya högskolepedagogiska kursen av totalt tre gavs nyligen för lärare och kursansvariga vid sjuksköterskeprogrammen vid 11 olika universitet och högskolor. Drygt 30 personer från hela landet var på plats under de två dagar som utbildningen pågick.  

– Det är fantastiskt att vi har kommit till den här dagen när ni är samlade för kursen, och det tack vare förändringen i högskoleförordningen, sa professor Gun Heimer, chef för NCK, när hon hälsade kursdeltagarna välkomna.

 – NCK kan bidra med ämnes- och expertkunskap. Sedan är det varje programs uppdrag att bryta ner kunskapsmålet i delmål och ta fram kurser och examination som är anpassade till respektive utbildning, sa Gun Heimer.

Lärare behöver mer kunskap om våld

Två av dem som deltog i utbildningen var Ewa Andersson, studierektor på sjuksköterskeprogrammet, och Markus Hjelm, programansvarig, båda från Blekinge tekniska högskola, BTH. De har under flera år diskuterat hur kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor ska kunna finnas med i programmet. I och med förändringen i examensordningen skapas det nu utrymme i kurserna.

Ewa Andersson som är studierektor på sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola– Vi har haft inslag i utbildningarna som handlat om våld men nu ska det integreras som ett programmål. Vi har insett att ämnet är komplext och att vi behöver mer kunskap, därför är vi med på den här kursen, säger Ewa Andersson.

Samtliga anställda på sjuksköterskeprogrammet på BTH har gått webbkursen om våld.

– Det är viktigt att hela kollegiet har samma baskunskaper eftersom ämnet kommer att beröras i olika kurser i våra utbildningar. Webbkursens upplägg går hand i hand med det pedagogiska upplägg som vi har på högskolan och det är värdefullt, säger Ewa Andersson.

Även för studenterna på sjuksköterskeprogrammet är webbkursen numera obligatorisk.

– Alla på termin två ska gå den från och med i höst. Vi vill att studenterna på egen hand får en grundläggande kunskap. När de sedan deltar i seminarier kan vi tillsammans reflektera och diskutera ämnet, säger Markus Hjelm.

Lärorik kurs

Både Ewa Andersson och Markus Hjelm är nöjda med den högskolepedagogiska kursen.

– Jag tycker att det har varit lärorikt. I synnerhet är det viktigt att höra att kunskapsområdet är förankrat i forskningen. Det kommer att hjälpa oss, många har åsikter om ämnet och att betona att det bygger på forskning är betydelsefullt, säger Ewa Andersson.

Markus Hjelm som är programansvarig på sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola– Vi har även fått de olika verktyg som NCK erbjuder presenterade för oss. De kommer vi att ha stor nytta av, säger Ewa Andersson.

Markus Hjelm håller med.

– Vi har insett att vi kommer att behöva stöttning när kunskapsområdet ska integreras på utbildningarna och det kan vi få genom NCK:s webbaserade verktyg, säger han.

Två kurstillfällen i november 

I november genomförs den högskolepedagogiska kursen vid ytterligare två tillfällen.

Kursen som syftar till att göra det möjligt för universitet och högskolor att möta kraven i högskoleförordningen ger en introduktion till kunskapsområdet. Den tar även upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

NCK:s webbsida om den högskolepedagogiska kursen

Kurslitteratur till den högskolepedagogiska kursen i NCK:s utbildningssal

Nyheter