Nöjda användare av webbkurs om våld

2020-10-13

Mycket bra eller bra. Användarna ger högt betyg åt den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor, Webbkurs om våld, som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det visar en ny användarundersökning som genomförts under första halvåret 2020. 


Annika Engström, projektledare och webbkoordinator på NCK, gläds över att de allra flesta användare är nöjda med kursen. 

– Över 95 procent ger kursen omdömet mycket bra eller bra, säger hon. 

Har fått ökad kunskap

Överlag upplever respondenterna att kursens innehåll varit relevant för deras yrkesutövning. På frågan om de har fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor genom kursen svarar 96,5 procent ”ja” eller ”till viss del”. Under de senaste åren har många arbetsplatser, som till exempel Arbetsförmedlingen, Polisen och hela kommuner, uppmanat sina medarbetare att gå utbildningen.

Det syns i enkätsvaren. Över 60 procent av respondenterna har blivit uppmanade att gå kursen av sin arbetsgivare. 

– Det visar att arbetsgivarna i allt högre grad tar ansvar för att de anställda får kunskapen. Beslut från chefsnivå ger effekt, säger Annika Engström. 

Diskussion med kolleger viktigt

Webbkurs om våld kan genomföras enskilt eller i grupp. Andelen som har gått kursen i grupp har minskat sedan 2017, då en motsvarande undersökning gjordes. Samtidigt efterfrågar respondenterna mer diskussion och samtal med sina kollegor i samband med att de gör utbildningen. 

Att antalet gruppanvändare minskat under coronavåren 2020 är inte konstigt, säger Annika Engström. Men hon tycker att gruppspåret bör lyftas fram tydligare. De kursledarutbildningar som erbjöds under 2017 och 2018 ska också återupptas i någon form.  

– Det finns många fördelar med att gå just gruppspåret och använda den manual vi har tagit fram. Ett annat sätt är att gå kursen enskilt och sedan diskutera i grupp. Genom diskussion och samtal med kollegorna kan innehållet bättre kopplas till den egna verksamheten. Vilket är centralt för att kunskapen ska kunna omvandlas till praktiskt arbete och konkreta rutiner, säger Annika Engström och tillägger:

– Om man behöver råd och stöd i hur en utbildningsinsats ska läggas upp på arbetsplatsen får man gärna höra av sig till oss. 

Ett önskemål som kom fram i enkätsvaren var att det skulle finnas mer yrkesspecifikt material. 

– Vi ska bli bättre på att lyfta fram det material som redan idag finns, och se över vilka delar vi kan utveckla.

Egna insikter

Bland respondenterna finns kvinnor som själva blivit utsatta för våld. De har gått kursen i rollen som yrkesverksam, men har fått insikter som rör det privata livet.  Ett par av dem vittnar om att kursen haft betydelse för att de tagit sig ur en destruktiv relation. 

– Självklart är det glädjande att kursen tycks fungera stärkande, och kan bidra till förändring, säger Annika Engström. 

Fakta

Den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är framtagen i samarbete med Socialstyrelsen och länsstyrelserna, och lanserades 2016. 

I september 2020 hade över 65 000 personer gått kursen. 

Enkäten skickades ut till alla som startat ett nytt konto på Webbkurs om våld mellan 1 januari och 31 maj 2020. Av dessa svarade 1149 personer. 

Över 95 procent gav kursen omdömet bra eller mycket bra. 

Mest uppskattat var kapitel 3: Våldets mekanismer – normalisering och uppbrott. 

Webbkursens webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01