Temadag om att arbeta mot våld

2020-11-11

60 personer från 21 lärosäten deltog i NCK:s digitala temadag ”Att arbeta mot våld – vilken kunskap krävs” den 9 november. På programmet stod både aktuell forskning och lärande exempel.

Den digitala temadagen riktade sig till högskole- och universitetslärare, studierektorer och programansvariga som berörs av den förändring i högskoleförordningen som trädde i kraft 2018. Numera måste blivande sjuksköterskor, tandläkare, fysioterapeuter, socionomer, läkare, jurister, psykologer och tandhygienister ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få sin examen.

Seniorprofessor Gun Heimer och Johanna Palmström, moderator för temadagen.Dagen inleddes av Gun Heimer, seniorprofessor på NCK, som talade om utvecklingen som skett när det gäller arbetet mot våld, globalt och nationellt.

– Det sägs ofta att inget händer i arbetet mot våld men det händer mycket i frågan och det händer över tid. Vi behöver lagar och politik för att lägga en grund, sedan har vi alla ett ansvar att arbeta mot våldet.

Viktigt att ställa frågor om våld 

Gun Heimer betonade även vikten av att yrkesverksamma rutinmässigt ställer frågor om våld och att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är avgörande för kunna göra det. Hon presenterade de verktyg NCK tillhandahåller i form av webbstöd för vården och webbstöd för kommuner samt webbkursen om våld.

På det temat fortsatte dagen då Veronica Ekström, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, talade om varför det är viktigt att ställa frågor om våld inom socialt arbete och Eva Wendt, vårdutvecklare i Region Halland, berättade om hur de arbetar praktiskt med att ställa frågor om våld inom primärvården, ambulanssjukvården och sjukvårdsrådgivningen 1177 i regionen. 

Lärande exempel

Deltagarna fick även ta del av lärande exempel från olika lärosäten för att få inspiration till hur ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan integreras i utbildningen. ­­Therese Kvist, specialisttandläkare pedodonti/ortodonti, talade om hur utbildningen är upplagd på tandläkarprogrammet på Karolinska Institutet. Maria Scheffer Lindgren, lektor i socialt arbete, berättade om socionomprogrammet på Karlstad universitet och utbildningskoordinator Anna Bjarnegård Sellius berättade om fysioterapeutprogrammet på Göteborgs universitet.

Viveka Enander, lektor vid Göteborgs universitet, talade om den yttersta konsekvensen av våld i nära relation. Hon redogjorde för en kartläggning av dödligt våld i Västra Götaland under perioden 2000–2016. Syftet med studien är att kartlägga de riskfaktorer som finns för dödligt våld för att möjliggöra förebyggande arbete.

–  Att fråga om våld kan faktiskt rädda liv, sammanfattade Viveka Enander.

FAKTA

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist.

Nationellt centrum för kvinnofrid har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en högskolepedagogisk kurs för högskole- och universitetslärare och programansvariga som berörs av förändringen.

Temadagen 9 november genomfördes som en del av regeringsuppdraget och är ett komplement och en fördjupning till den högskolepedagogiska kursen. 

Webbstöd för vården
Webbstöd för kommuner
Webbkurs om våld

Nyheter