Utökat uppdrag hedersrelaterat våld och förtryck

År 2008 utökades NCK:s verksamhetsområde till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld, och inom ramen för regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) avsattes särskilda medel för detta. Uppdraget slutredovisades till Integrations- och jämställdhetsdepartementet i december 2010.

Åtgärder under 2010

Kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett förhållandevis ungt forskningsområde i Sverige och behovet av översikter som redovisar och analyserar befintlig forskning är därför stort. Som ett första led i NCK:s arbete med frågan gjordes en kunskaps- och forskningsöversikt över svensk forskning om hedersrelaterat våld, vilka forskningsperspektiv som är representerade samt inom vilka områden forskningen bedrivs. Kunskaps- och forskningsöversikten låg till grund för NCK:s fortsatta arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
NCK-rapport: "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av kunskaper och resurser gällande könsstympning
Könsstympning är en del av det våld som flickor och kvinnor utsätts för i familjen inom vissa etniska och religiösa grupper. Kunskapen om fenomenets omfattning i Sverige är begränsad men studier visar att könsstympning ofta får stora medicinska och psykologiska konsekvenser för de drabbade. Som ett ytterligare led i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck gjorde NCK även en kunskaps- och forskningsöversikt om könsstympning och dess konsekvenser. Syftet var att öka kunskapen om könsstympning i en svensk kontext.
NCK-rapport: "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Universitetskurser
Från och med höstterminen 2009 har NCK vid ett flertal tillfällen erbjudit en fördjupningskurs om 7,5 högskolepoäng med fokus på våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet där hedersrelaterat våld och våld i samkönade parrelationer särskilt behandlas. Ämnena är även inkluderade i NCK:s fristående kurser vid Uppsala universitet.