Utökat uppdrag hedersrelaterat våld och förtryck

År 2008 utökades NCK:s verksamhetsområde till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld, och inom ramen för regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) avsattes särskilda medel för detta. Uppdraget slutredovisades till Integrations- och jämställdhetsdepartementet i december 2010.

Åtgärder under 2010

Kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett förhållandevis ungt forskningsområde i Sverige och behovet av översikter som redovisar och analyserar befintlig forskning är därför stort. Som ett första led i NCK:s arbete med frågan gjordes en kunskaps- och forskningsöversikt över svensk forskning om hedersrelaterat våld, vilka forskningsperspektiv som är representerade samt inom vilka områden forskningen bedrivs. Kunskaps- och forskningsöversikten låg till grund för NCK:s fortsatta arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
Läs rapporten

Kartläggning av kunskaper och resurser gällande könsstympning
Könsstympning är en del av det våld som flickor och kvinnor utsätts för i familjen inom vissa etniska och religiösa grupper. Kunskapen om fenomenets omfattning i Sverige är begränsad men studier visar att könsstympning ofta får stora medicinska och psykologiska konsekvenser för de drabbade. Som ett ytterligare led i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck gjorde NCK även en kunskaps- och forskningsöversikt om könsstympning och dess konsekvenser. Syftet var att öka kunskapen om könsstympning i en svensk kontext.
Läs rapporten

Universitetskurser
Från och med höstterminen 2009 erbjuder NCK en fördjupningskurs om 7,5 högskolepoäng med fokus på våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet där hedersrelaterat våld och våld i samkönade parrelationer särskilt behandlas. Ämnena är även inkluderade i NCK:s fristående kurser vid Uppsala universitet.