Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Nationellt centrum för kvinnofrid fortsätter under hösten 2021 att ge den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen består dels av grundläggande kursdagar som ges i oktober, samt av ämnesfördjupande temadagar som ges i november och december månad.

Kursen kommer att ges via det digitala verktyget Zoom.

Grundläggande kursdagar i oktober:
Kursdagarna i oktober ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Datum:
Kursen omfattar två dagar och ges vid två olika tillfällen: 

6–7 oktober
14–15 oktober

Länk till anmälningsformulär för 67 oktober 2021
(Sista anmälningsdag 21 september 2021)

Länk till anmälningsformulär för 1415 oktober 2021
(Sista anmälningsdag 28 september 2021)

Förberedelser inför kursen: Deltagarna behöver genomgå "Webbkurs om våld" innan kursstart för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Ett bokpaket kommer att skickas till deltagarnas postadress. Kursen och bokpaketet är kostnadsfritt.

Efter anmälan har stängt kommer ett välkomstbrev med mer information samt zoom-länk att skickas ut.

Schema 6–7 oktober 2021 (pdf)

Schema 14–15 oktober 2021 (pdf)

Alla som har gått den högskolepedagogiska kursen erbjuds att ta del av ett digitalt fördjupningsmateriel som är utformat som ett kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld.

NCK kommer under hösten även anordna två ämnesfördjupade temadagar för universitetslärare. Information om temadagarna

Bakgrund:
Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, jurist-examen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul med efterföljande fördjupningsmoduler för universitets- och högskolelärare. En fördjupningsmodul är ett digitalt kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. En annan typ av fördjupningsmodul är temadagar. 

Läs nyhet om pilotsatsningen: "NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare"

Mer information:

Ulla Albért, utbildningschef
E-post: ulla.albert@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 63

Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se 
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-08-18