Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Nationellt centrum för kvinnofrid ger även under våren 2020 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Datum:

Kursen omfattar två dagar och ges vid två olika tillfällen.
11-12 mars

Anmälan sker via den här länken.

Datum för sista anmälan är 21 februari. Bekräftelse av anmälan kommer efter 21 februari, om kursen blir fullsatt innan meddelas detta till sökande

Kursen hålls i NCK:s lokaler på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Kursen är kostnadsfri.

Schema för 11-12 mars. (öppnas i nytt fönster)

Alla som har gått den högskolepedagogiska kursen planeras även att erbjudandes att delta i nätbaserad fördjupning om att utbilda om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” under våren.

Under hösten 2019 har den högskolepedagogiska kursen givits vid tre tillfällen.

Bakgrund:

Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, jurist-examen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

NCK fick i uppdrag att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare inom ramen för ett regeringsuppdrag. Under hösten 2018 genomfördes en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet.

NCK föreslår i sin rapport en högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” i två steg, där det första steget är en grundläggande basmodul, den som ges i november vid två tillfällen, och därefter ämnesfördjupande moduler.

Läs mer om pilotsatsningen här 
Läs nyhet om den högskolepedagogiska kursen

Mer information:

Ulla Albért, utbildningschef
E-post: ulla.albert@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 63

Marie-Louise Holmström, utbildningsadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66