Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Nationellt centrum för kvinnofrid fortsätter under hösten 2020 att ge den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Datum:

Kursen omfattar två dagar och ges vid två olika tillfällen: 

18–19 november

samt

24–25 november

Här kan du anmäla dig till 18–19 november 2020
Här kan du anmäla dig till 24–25 november 2020

Sista anmälningsdag är 16 oktober för båda tillfällena.

Kursen hålls i NCK:s lokaler på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Kursen är kostnadsfri.

Schema för kurserna i november 2020 (pdf)

Alla som har gått den högskolepedagogiska kursen planeras även att erbjudas att delta i nätbaserad fördjupning om att utbilda om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”.

Sen 2019 har den högskolepedagogiska kursen givits vid fyra tillfällen.

Bakgrund:

Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, jurist-examen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

NCK fick i uppdrag att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare inom ramen för ett regeringsuppdrag. Under hösten 2018 genomfördes en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet.

NCK föreslår i sin rapport en högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” i två steg, där det första steget är en grundläggande basmodul, den som ges i november vid två tillfällen, och därefter ämnesfördjupande moduler.

Läs nyhet om pilotsatsningen: "NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare" 

Mer information:

Ulla Albért, utbildningschef
E-post: ulla.albert@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 63

Marie-Louise Holmström, utbildningsadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66