Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

Nationellt centrum för kvinnofrid ger även under våren 2020 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt.

Datum:

Kursen omfattar två dagar och ges vid två olika tillfällen.
11-12 mars

Anmälan till kursen är nu stängd.

Kursen hålls i NCK:s lokaler på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Kursen är kostnadsfri.

Schema för 11-12 mars. (öppnas i nytt fönster)

Alla som har gått den högskolepedagogiska kursen planeras även att erbjudandes att delta i nätbaserad fördjupning om att utbilda om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” under våren.

Under hösten 2019 har den högskolepedagogiska kursen givits vid tre tillfällen.

Bakgrund:

Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, jurist-examen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

NCK fick i uppdrag att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare inom ramen för ett regeringsuppdrag. Under hösten 2018 genomfördes en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet.

NCK föreslår i sin rapport en högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” i två steg, där det första steget är en grundläggande basmodul, den som ges i november vid två tillfällen, och därefter ämnesfördjupande moduler.

Läs mer om pilotsatsningen här 
Läs nyhet om den högskolepedagogiska kursen

Mer information:

Ulla Albért, utbildningschef
E-post: ulla.albert@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 63

Marie-Louise Holmström, utbildningsadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66