Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Allmän kursinformation

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 3PE122

Behörighet: grundläggande behörighet

Kursen ges varje termin.

Kursinformation HT 2020

HT 2020. Kursen startar tisdag 15 september.

Kursen ges på halvfart vecka vecka 38 – 47, tisdagar kl. 17.15 – 19.15/19.45 med start tisdag 15 september. Före kursstart får antagna studenter tillgång till kursschema, kursplan och litteraturhänvisning via Studentportalen.

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbanmälan är öppen en månad på hösten och en månad på våren.

Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66