Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp

Kursen riktar sig till personer med kandidatexamen. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet. Kursen ska ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid
Högskolepoäng: 15
Kurskod: 3OG090

Kursen ges varje termin.

Behörighet: Kandidatexamen, minst 180 hp, med medicinskt, folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne, eller motsvarande, som huvudområde. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. 

kursinformation VT 2021

Kursen kommer att genomföras antingen med inplanerade kurstillfällen i februari, mars och maj i NCK:s lokaler, Akademiska sjukhuset, ingång 17, eller helt på distans om så krävs på grund av covid-19. 

De inplanerade kurstillfällena kommer att innehålla moment med obligatorisk närvaro. 

Övriga kurstillfällen innehåller föreläsningar och seminarier med obligatoriska undervisningsmoment.

Uppsala universitets webbsida med kursplan: "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet"

Litteraturlista finns på Uppsala universitets webbsida med kursplan.

Schema kommer.

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbanmälan är öppen 15 september–15 oktober. 

Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66