Sexuellt våld samt Hedersrelaterat våld och förtryck

30 november och 9 december arrangerade NCK digitala temadagar som var öppna för universitetslärare, kurs- och programansvariga som arbetar med införandet av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Syftet var att lyfta aktuell forskning och praktik. Temadagarna genomfördes digitalt.

Temadag om sexuellt våld:
30 november 2021
Programmet för temadag om sexuellt våld

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck:
9 december 2021
Programmet för temadag om hedersrelaterat våld och förtryck.

Bakgrund:
Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul med efterföljande fördjupningsmoduler för universitets- och högskolelärare. En fördjupningsmodul är ett digitalt kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. En annan typ av fördjupningsmodul är temadagar. 

Senast uppdaterad: 2021-12-14