Att ställa frågor om våld – vilken kunskap krävs?

9 november arrangerar NCK en digital temadag som är öppen för universitetslärare och annan personal som arbetar med införande av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Syftet är att ge en aktuell bild från olika forskningsområden och professioner genom föreläsningar och lärande exempel från olika universitet och högskolor. Temadagen kommer att genomföras digitalt.

Medverkande:

  • Gun Heimer, seniorprofessor Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
  • Veronica Ekström, lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Eva Wendt, med.dr, vårdutvecklare, Region Halland
  • Viveka Enander, lektor, Göteborgs universitet

Deltagande lärande exempel:

  • Therese Kvist, specialisttandläkare pedodonti/odont. Dr, tandläkarprogrammet, Karolinska Institutet 
  • Maria Scheffer Lindgren, lektor i socialt arbete, socionomprogrammet, Karlstad universitet
  • Anna Bjarnegård Sellius, utbildningskoordinator, fysioterapeutprogrammet, Göteborgs universitet

Datum:
9 november kl 13–16

Anmälan är stängd
Temadagen sänds digitalt via verktyget Zoom. Länk skickas ut efter att anmälan stängt.

Bakgrund:
Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul med efterföljande fördjupningsmoduler för universitets- och högskolelärare. En fördjupningsmodul är ett digitalt kunskapsstöd med metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. En annan typ av fördjupningsmodul är temadagar.